Catedràtic del Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

“Cal treballar per retornar la il·lusió al personal de la UB, i això inclou fomentar la participació crítica i evitar el triomfalisme”

Crec que caldria dur a terme una política de professorat transparent i clarament definida. En aquest sentit, s’hauria de definir la carrera acadèmica, planificar i afavorir el recanvi generacional i apostar per l’estabilització i la promoció del professorat. També s’hauria de treballar per a l’establiment d’una plantilla de professorat per departaments i replantejar del pla Serra-Hunter.

Des del punt de vista del funcionament dels departaments, caldria evitar la “bunquerització” dels vicerectorats i afavorir el diàleg entre aquests i els departaments. Crec que és important portar a terme una política de transparència en la definició dels pressupostos i d’assignació de beques als departaments.

Cal treballar també per retornar la il·lusió al personal de la UB i això inclou també fomentar la participació crítica real del professorat i evitar el triomfalisme.

Finalment, és clau apostar seriosament per la recerca, facilitant i recolzant les tasques dels investigadors.

Des del meu punt de vista, la millora dels laboratoris de recerca experimental de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació passa per lpotenciar els dos campus.

Per una banda, s’haurien d’emprendre totes les accions necessàries per consolidar el Campus de Torribera que és, sens dubte, una aposta de futur.

Per l’altra, s’hauria d’assumir com a prioritat, com semblava que s’anava a fer fa uns anys, la construcció d’un nou edifici al campus Diagonal. La situació aquí, pel que fa als seus dos edificis, està tant deteriorada que no es poden adoptar solucions transitòries, parcials o provisionals. S’hauria de disposar d’un edifici modern, amb la visió posada en els propers 30-40 anys, no només en relació a la docència, sinó també en la recerca, tenint en compte els diversos àmbits científics presents a la Facultat.

Els grups de recerca de la Facultat són plenament competitius i haurien de poder desenvolupar la seva activitat en òptimes condicions pel que fa a instal·lacions, infraestructures, equipaments i serveis.