Catedràtica del Departament de Biomedicina de la Facultat de Medicina

“Cal més inversió en els Centres Científics i Tecnològics de la UB i més suport als grups de recerca”

Hi ha d’haver una bona coordinació entre el vicerectorat de Professorat i el de Recerca a l’hora de prendre decisions sobre la distribució de la nova oferta de places de Personal Docent i Investigador (PDI). Per fer aquesta distribució d’una manera òptima no es poden utilitzar només criteris docents ni tampoc només criteris de recerca.

També cal facilitar la creació de nous grups potents de recerca i la continuïtat d’aquelles línies de recerca que s’han demostrat molt productives per poder afrontar el recanvi generacional, garantint que la UB sigui competent tant en docència com en recerca.

Parlant específicament de recerca, per a mi hi ha dos punts clau: més inversió en els Centres Científics i Tecnològics de la UB (CCiT-UB)  i més suport als grups de recerca, tant en personal com en equipaments. Les facultats (a través dels corresponents vicedeganats)  haurien de tenir un paper important a l’hora d’indicar les necessitats de desenvolupament de tècniques específiques en els CCiT-UB, i de coordinar l’adquisició d’equipaments d’us comú per a grups de recerca d’una mateixa facultat o campus.

Pel que fa a la recerca biomèdica, és necessari potenciar també, tant a nivell d’equipament com de personal, les microscòpies avançades (fluorescència i electrònica), la citometria de flux, i totes les òmiques (genòmica, transcriptòmica, proteòmica, i metabolòmica). Els caps de les diferents unitats han de tenir contractes d’acord amb la seva responsabilitat i els mitjans necessaris per poder desenvolupar noves tecnologies punteres.

Per altra banda, és bàsic que hi hagi un bon enteniment i col·laboració entre els diferents instituts de recerca (especialment els participats per la UB) per evitar duplicitats de serveis de suport, al menys dins d’un mateix campus, i aprofitar millor els recursos.