Catedràtic d’Història Contemporània

“Cal una implicació més gran del professorat en la gestió”

En l’acte de presa de possessió com a catedràtic, l’aleshores Rector Màrius Rubiralta ens esperonava a implicar-nos en la gestió universitària per tal de reforçar l’autonomia universitària. D’aquesta manera em vaig implicar, primer, com a Vice-director del Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI-Pavelló de la República) i, després, com a Vice-degà de la Facultat de Geografia i Història.

La meva experiència en la gestió universitària és, per descomptat, limitada, en el temps i en l’espai, però m’agradaria compartir algunes idees amb la voluntat de millorar la UB i defensar la universitat pública. Abans de res, convé recordar que som docents i investigadors i que no hauríem de renunciar-hi durant el temps que exercim qualsevol tipus de càrrec o d’encàrrec de gestió acadèmica. Això implica simplificar al màxim les estructures i agilitzar la presa de decisions. I, sobretot, deixar la gestió tècnica i administrativa en mans d’un personal qualificat, motivat i adequat a les necessitats de cada àrea.

De PDI permanent en som cada cop menys ( i més vells) amb la qual cosa l’acumulació o encadenament de càrrecs és feixuga i la quantitat de reunions, punyent. En aquest sentit, cal una més gran implicació de tots plegats. La autonomia universitària està amenaçada no tan sols per voluntats externes sinó per la desídia d’un PDI que es renta les mans per comoditat o per vanitat de pensar que la gestió és per a fugitius de la docència i la recerca.

D’altra banda, la baixa participació en els diversos processos electorals degrada els òrgans de govern i de representació de la nostra universitat. Caldria trobar els mecanismes per incentivar una coresponsabilitat més gran de tots els col·lectius universitaris. En proposo un: modificar la normativa perquè només es comptabilitzin els vots de cada col·lectiu (PDI, PDI no permanent, PAS, estudiants) quan la participació superi el 25% del total. Espero que no haguem d’esperar que el rector el nomeni el Consell Econòmic i Social o un Patronat o bé el Conseller de torn per vindicar (de vell nou) la seva elecció per la comunitat universitària.

De moment, la propera setmana encara podem exercir el nostre dret a decidir. Que per molts anys el puguem exercir.