Catedràtica del Departament d'Arts i Conservació-Restauració de la Facultat de Belles Arts

“El primer que ha de millorar la UB és la qüestió del professorat; la situació extremadament precària de molts professors ha distorsionat el funcionament de tot el col·lectiu”

La UB ha de millorar moltes coses, depèn des de quina perspectiva respongui. Potser la primera que comentaria, per les implicacions directes amb el funcionament general de la nostra universitat però també per les implicacions humanes dels companys amb qui treballo, seria la necessitat de millorar la qüestió del professorat. No cal que detalli la situació extremadament precària de moltes persones, professors, que amb una demostrada validesa han patit i estan patint una situació de mal tracte continuat que ha distorsionat el funcionament de tot el col·lectiu i que els ha afectat greument en el seu àmbit personal.

Per millorar el funcionament de la nostra universitat considero també que caldria un canvi, en el si de la nostra comunitat, a nivell organitzatiu i en el repartiment de la feina. Com a professora i per facilitar les activitats que com a col·lectiu hem de desenvolupar (activitats de docència, de recerca i de gestió), crec que convindria augmentar i canviar l’enfocament del suport administratiu de forma que la feina fos més eficient i més productiva.

Caldrien estructures més sòlides de recolzament a les tasques del professorat al qual, actualment, li acaba tocant assumir de forma descompensada moltes que són més pròpies de l’àmbit administratiu que del de la docència o la recerca.

Crec que un treball en què equips de personal amb diferents atribucions que fomentessin una feina col·laborativa permetrien obtenir resultats de més qualitat, una feina més gratificant per a tots els implicats i, a la vegada, evitarien sobreesforços als quals els professors ens veiem abocats si volem mantenir un cert nivell de la nostra feina.

En tercer lloc. però fonamental dins l’àmbit en què treballo, la Facultat de Belles Arts i concretament en l’àmbit de la Conservació-Restauració del Patrimoni, és imprescindible comptar amb nous espais així com la millora de les infraestructures i les dotacions per tal de superar uns edificis i equipaments que han quedat, des de ja fa molt de temps, totalment insuficients i obsolets i que ens dificulten estar a l’alçada que correspon a uns equipaments universitaris.

D’altra banda, des de l’àmbit que conec, crec que és important que la UB tregui profit del fet de tenir una Facultat de Belles Arts on s’han fet molts esforços per tenir una activitat de qualitat en l’àmbit de la creació artística que és, a més, reconeguda a nivell nacional i internacional. Fomentant i augmentant els nexes entre la UB i els agents que treballen en l’àmbit artístic, com ara centres de producció i d’exposició de la ciutat o de fora, i tenint com a eix fonamental la Facultat de Belles Arts, s’aconseguiria incidir en àmbits que la UB té poc explotats.

Em consta que equips docents de professors fan aquests tipus d’accions, especialment des dels màsters en què treballen, però es podria expandir l’activitat més enllà de la Facultat implicant més fortament al conjunt de la Universitat. Em consta també l’interès que manifesten galeries d’art, centres de la ciutat dedicats a l’activitat artística i centres de producció artística per augmentar el treball col·laboratiu i participatiu amb el treball de qualitat i la recerca que es fa dins la Facultat de Belles Arts.

Igualment, podrien ampliar-se les accions relacionades amb el patrimoni i la seva conservació, àmbits en que ja hi ha hagut activitat conjunta, fomentant de noves.

El projecte del Parc de les Humanitats i la rehabilitació de Can Ricart per a activitats creatives i artístiques podrien ser una oportunitat per a Belles Arts. En la línia de la resposta anterior, considero imprescindible trobar nexes de connexió entre la Facultat, la UB i la ciutat. En aquest sentit, el projecte de Can Ricart pot ser una bona via per augmentar l’intercanvi entre els agents actius en el panorama artístic i creatiu i tot allò que es genera en el si de la Facultat. És cert que hi ha una distància física però probablement, i tenint en compte la diversificació de l’activitat que s’hi dóna, especialment a través dels màsters, es podrien potenciar activitats i accions que ara són difícils de portar a terme.
Podria ser, també, un espai on localitzar activitats que es generen gràcies a Fundacions que fomenten l’activitat artística, com ara la intervenció d’artistes internacionals; o també un espai on fer difusió de produccions de qualitat com Treballs Finals de Grau, de Màster o Tesis doctorals convertint-se en un espai on mostrar tot això a la ciutat.