imatge_de_grup

 

Per què ens presentem

La decisió de tornar a encapçalar una candidatura al rectorat de la Universitat de Barcelona (UB), llargament meditada durant els darrers mesos, forma part del meu compromís públic amb la comunitat universitària i té la voluntat de posar l’experiència acumulada en la gestió de la UB i del sistema universitari català i espanyol, des de diferents càrrecs, però especialment com a rector durant el període 2005-2008, al servei de la meva Universitat.

Crec que torna a ser important proclamar el paper fonamental de la UB com a universitat pública, autònoma i de qualitat. Una universitat que cerqui l’equilibri de l’excel·lència docent i de recerca amb la seva dimensió social i amb la defensa, a tots els nivells, de l’equitat, posant en valor la democràcia participativa.

Presento la meva candidatura a rector de la UB amb el suport il·lusionat i capaç d’un excel·lent equip. La decisió compartida d’aquest nombrós grup de persones per integrar-se en una candidatura en aquests temps complicats i amb insuficient finançament públic per cobrir les funcions bàsiques de les tres missions de la universitat pública no és una acció inconscient, sinó fruit de la consideració que és en aquests temps de conjuntura econòmica, política i social difícil quan ha de mesurar-se el nostre compromís amb la cosa pública, quan és més necessari fer un pas endavant per defensar el futur de la institució.

El model d’universitat pública que volem

Tenim la convicció que cal defensar la universitat pública catalana com a bé comú, amb l’objectiu de preservar la igualtat d’oportunitats, la dimensió social de la universitat, el dret a l’educació superior, la formació democràtica i amb valors de l’alumnat, el pensament crític i una formació de qualitat que permeti l’accés al món del treball dels titulats amb una bona preparació per a l’ocupabilitat.

Creiem que cal recordar, en els temps que ens toca viure, que la Universitat de Barcelona va signar els principis d’universitat pública compromesa amb la Magna Charta Universitatum (Bolonya 1988): autonomia universitària, llibertat acadèmica, retiment de comptes a la societat i esperit crític, principis i valors que es troben recollits al nostre Estatut.

Pensem en un model d’universitat pública que uneixi la recerca i la docència del seu professorat com a principis indissociables, que s’enriqueixi de la tradició humanística europea i que s’emmiralli en els valors de la cultura i el coneixement universal.

Volem una universitat que defensi el caràcter democratitzador de l’accés a l’educació, que vetlli per la qualitat per sobre d’atacs interessats sobre la seva gestió que no busquen més que el desprestigi de l’activitat pública, una universitat que com a institució pública reclami un finançament just i ajustat als objectius que la societat, a través del Parlament de Catalunya, li determini. 

Els valors que ens mouen a presentar-nos

La nostra visió de la Universitat de Barcelona pivota sobre grans principis de caràcter transversal que configuren les actuacions que cal desenvolupar en cadascun dels àmbits d’acció. La idea d’Universitat com a bé comú emmarca les línies d’actuació tant a nivell intern com extern.

Pensem en una Universitat compromesa amb la societat catalana i les institucions democràtiques, amb perspectiva global i al mateix temps local, amb una projecció internacional potent que actuï des de l’entorn econòmic i social de la regió metropolitana. Una Universitat que vulgui reforçar el seu lideratge i col·laborar activament amb el sistema universitari català, desenvolupant una política integral basada en el compromís social.

Volem definir un model que tingui com a valors centrals l’excel·lència i l’equitat, que per a nosaltres no són contradictoris. Una universitat pública de qualitat que busqui l’excel·lència docent i científica des d’una dimensió social, sobre els principis de la igualtat d’oportunitats i de l’equitat en l’accés, una universitat oberta a tothom, independentment del nivell socioeconòmic de cadascú, que no utilitzi els preus i les taxes com un element de discriminació.

Pensem en una formació de la màxima qualitat possible, metodològicament plural i moderna, diversificada en objectius i destinataris, coherent amb el principi de formació al llarg de la vida, i en una recerca i transferència dirigides a la millora de la innovació i al desenvolupament socioeconòmic.

Creiem que una Universitat només pot assolir els seus màxims nivells si és capaç d’ajudar a treure el millor de cadascú. Cal pensar molt en les persones. Pensem en una universitat viva, que no es resigni al procés d’envelliment del seu personal o a la rutina d’una part de les seves activitats, que no vulgui ser una mena d’aparcament d’estudiants. Una universitat decidida a buscar el valor de tot el que es fa, més enllà de formalismes o burocràcies.

Els principis de l’acció de govern i les idees de futur

Com a equip de govern de la UB defensem que: 

1.- La Universitat de Barcelona ha d’estar al costat de la societat catalana i les seves institucions democràtiques.

En l’actual context de crisi econòmica i política, cal una universitat pública forta que defensi la contribució socioeconòmica de la universitat en el seu entorn d’influència, en particular, i a Catalunya, en general.

En qualsevol societat avançada, la universitat té un paper central en el progrés científic, cultural, econòmic i social. La Universitat de Barcelona assumirà amb responsabilitat la seva tasca en la construcció d’una Catalunya millor, però igualment ha d’exigir als responsables polítics, econòmics i socials del nostre país el seu reconeixement com a Universitat històrica i de referència i una actuació efectiva en la seva concreció. En qualsevol circumstància, però especialment en un moment en el qual s’està replantejant el seu estatus jurídic i polític, Catalunya no pot girar l’esquena a les universitats,

2.- Cal reforçar el lideratge universitari de la UB col·laborant activament amb el sistema universitari català.

Des de la seva posició d’universitat de referència en el sistema català, i des de la voluntat de reforçar el seu lideratge universitari a Catalunya i la seva posició a nivell internacional, la Universitat de Barcelona ha de poder establir un model de cooperació i col·laboració amb altres universitats en el conjunt del sistema universitari.

En les actuals condicions, la Universitat de Barcelona, en el nou període que ara s’inicia, ha de revisar els principis de cooperació i oferir-se de nou a col·laborar activament amb el conjunt del sistema universitari català, especialment amb les universitats públiques, deixant de banda l’aïllament que la crisi socioeconòmica d’aquest llarg període ens ha volgut imposar.

3.- L’excel·lència i l’equitat han de ser valors de la nostra Universitat.

Existeix una relació ben documentada entre l’equitat en l’accés a l’ensenyament superior i la funció de millora o ascensor social de la universitat. Per aquest motiu, el repartiment equilibrat de la càrrega econòmica que suposa ingressar a la universitat és per a nosaltres una premissa ineludible. Defensem la universitat com un dels millors instruments de cohesió i ascensor social.

És de vital importància promoure l’excel·lència defensant alhora l’equitat

Les idees d’excel·lència i equitat han d’estar presents en el conjunt de la nostra activitat. L’equitat no es refereix només a l’accés a la Universitat. Afavorir que els nostres estudiants treguin el millor de si mateixos, detectar el talent, tractar correctament les diferències, ajudar a adquirir les habilitats que els seran útils per al futur, tant a nivell personal com professional, afavorir les possibilitats de formació contínua, actuar contra les situacions d’abús, garantir l’eficàcia organitzativa i un bon clima laboral, tot això i moltes altres coses són elements d’equitat i també d’excel·lència.

4.- La UB ha d’avançar en una política integral basada en el compromís social.

La UB presenta un alt nivell de qualitat en recerca, una bona preparació dels investigadors en formació i doctors, i un reconegut paper en la formació dels nostres estudiants que es tradueix en un gran nombre de titulats formats a les nostres facultats. Tot i això, la institució vol ser també reconeguda pel seu model de dimensió social. Un segell obtingut amb els anys, amb la incorporació de noves idees i activitats, i amb la mirada posada en el compromís amb la responsabilitat social (RSU) de la UB. Aquesta perspectiva s’ha de traslladar a l’activitat formativa i de recerca i ha de constituir un dels eixos principals d’actuació per als propers anys.

A partir dels principis anteriors creiem també que:

5.- La modernització de la universitat ha de respectar els principis fonamentals d’una universitat democràtica participativa, transparent i de bon govern.

L’objectiu de la nostra candidatura és continuar amb determinació la necessària modernització de la UB en l’actual entorn global i canviant de l’educació superior. Estarem oberts a dialogar amb l’Administració sobre el model de modernització de les universitats públiques catalanes sempre que es donin els supòsits de confiança mútua i que això suposi un primer pas en la reversió de l’actual situació universitària fins al punt d’inici de la crisi. I sempre farem costat a les posicions que defensin els valors positius de la participació democràtica en la definició del govern de la universitat i el manteniment del paper del Claustre, treballant per la millora del seu funcionament.

Objectius principals:

 • Fer efectius, a partir de les accions previstes, els principis de transparència i bon govern, d’eficàcia i coordinació d’actuacions, i de participació i concertació.
 • Augmentar el prestigi de la Universitat de Barcelona com a universitat pública generalista i intensiva en investigació.
 • Actuar coordinadament amb el conjunt del sistema català d’universitats per millorar la reputació dins de l’àmbit català i internacional.
 • Continuar la modernització de la UB seguint les directrius del Llibre blanc de la Universitat de Catalunya.
 • Incentivar la poliglotització dels membres de la comunitat universitària perquè puguin respondre a les demandes de l’Administració i als reptes acadèmics i laborals que plantegen tant la mateixa societat catalana com l’entorn globalitzat, posant en valor els seus respectius repertoris lingüístics.
 • Assumir el compromís amb l’ús del català com a llengua científica i acadèmica, garantint-ne el paper de llengua pròpia de la institució i mirant de convertir l’excel·lència i la internacionalització creixents de la UB en una oportunitat per a la seva dinamització interna i la seva projecció externa.

6.- La prioritat són les persones. Cal recuperar la dimensió humana de la universitat.

Després d’un llarg període on la gestió i el control econòmic de la universitat pública ens han ocupat la major part del temps i dels esforços, és de justícia que la UB es centri en aquesta nova etapa a vetllar per la qualitat dels contractes, per la carrera professional i el benestar en el lloc de treball del professorat i del personal d’administració i serveis i per la satisfacció de l’alumnat amb la seva formació acadèmica i integral.

6.1. Els estudiants són al centre de la funció universitària

Els estudiants són la raó de ser de la universitat, i és per això que una de les qüestions claus que ha d’inspirar la política d’estudiants és atendre la dimensió social de la universitat com a factor indispensable per assolir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Els estudiants han de ser subjectes actius del seu procés d’aprenentatge i de la gestió pública de la institució

Objectius principals:

 • Defensar l’educació superior com un dret i promoure una política de preus i beques justa a partir dels principis d’equitat, igualtat, capacitat i mèrits.
 • Buscar el consens general de la comunitat universitària catalana per demanar que, si les condicions econòmiques milloren, es retorni als preus públics d’abans de la crisi.
 • Afavorir una universitat igualitària i inclusiva, assegurant l’accés i la participació de tots els estudiants i, en especial, la d’aquells que es troben en situacions de vulnerabilitat o desavantatge.
 • Potenciar el programa d’ajuts a l’estudi bkUB i actuar per modificar l’actual política de beques, buscant-ne un augment de la qualitat i no només del nombre de beneficiaris.
 • Concebre l’alumnat com a subjecte actiu del procés d’aprenentatge i de la gestió pública de la universitat.
 • Potenciar les iniciatives de les facultats encaminades a millorar l’ocupabilitat.
 • Fomentar la participació dels estudiants i titulats en projectes d’àmbit social del territori i dels ens locals metropolitans promovent la xarxa d’Aprenentatge-Servei i les accions de solidaritat i cooperació.
 • Augmentar la incidència del programa d’Universitat saludable, inclusiva i igualitària.
 • Potenciar la participació dels estudiants en el disseny de la política d’estudiants a través de l’Observatori de l’Estudiant i del Consell de l’Alumnat.

6.2. Docents i investigadors, la clau de la universitat pública.

Pensem en una universitat que tingui el millor professorat, que demostri dia a dia la seva vàlua i l’excel·lència en la docència i en la recerca, i que treballi en unes condicions salarials justes. No volem perpetuar les situacions de precarietat que fa anys que s’arrosseguen. La universitat envelleix i les noves generacions tenen dificultats per obrir-se camí: volem una universitat en què el relleu generacional estigui planificat i en què el professorat tingui contractes dignes i perspectives de promoció a places permanents. No volem una universitat que es nodreixi de la feina d’associats mal pagats. Volem posar les condicions per fer una carrera docent i investigadora que obri horitzons a les persones que desitgen dedicar-s’hi.

Volem una UB que defensi la qualitat del seu professorat i els contractes dignes

Objectius principals: Professorat no permanent

 • Eliminar la precarietat en els contractes de professorat, d’acord amb les acreditacions de cadascú i l’antiguitat dels contractes.
 • Reduir progressivament les places d’associats precaris, dignificar l’activitat docent i de recerca de tot el professorat.
 • Planificar la carrera acadèmica del professorat no permanent per preveure el relleu generacional. El professorat jove és la base d’aquest relleu.
 • Establir un mapa de les situacions d’acreditació, antiguitat i participació en grups de recerca del professorat.
 • Planificar el relleu generacional, que ha de reconèixer el valor de la docència que es fa a la universitat i la situació de la recerca.
 • Impulsar la creació de la RLT per fer possible el relleu generacional i planificar la carrera acadèmica del professorat jove.
 • Definir la situació del personal jove investigador de la UB, en termes de precarietat, possibilitats de carrera, i necessitats sectorials de relleu generacional.
 • Donar importància a la figura de l’associat mèdic i places vinculades, per tal de treure el màxim partit dels recursos assistencials i de recerca per a la docència en els ensenyaments on sigui possible.
 • Donar importància a la figura d’associat autèntic com a referència professional i aportació de la societat a la docència.

Objectius principals: Professorat permanent doctor

 • Fomentar la creació de places de promoció a CU, d’acord amb les necessitats dels centres i departaments, perquè les aspiracions del PDI permanent que ha obtingut acreditació superior són legítimes.
 • Revisar el PDA, per adequar-lo a les circumstàncies reals del professorat.
 • Fomentar la conciliació real entre l’activitat professional i la familiar, amb la implicació de centres i departaments.
 • Potenciar el suport a la presentació i gestió de projectes de recerca, especialment els internacionals.
 • Redefinir els serveis de suport a la recerca per aproximar-los als investigadors de tots els campus.
 • Potenciar les estructures de recerca pròpies a partir del nou pla estratègic 2017-2020.
 • Estimular la recerca multidisciplinària i l’impacte social.
 • Ajudar el professorat per tal de disminuir l’excessiva burocratització i facilitar les tasques de recerca i de docència.
 • Crear un espai de trobada i d’acompanyament per al professorat jubilat i col·laborar en situacions eventuals de dependència.

6.3. El personal d’administració i serveis, eix de la millora de la gestió de la universitat.

Pensem en una universitat que valori el seu personal d’administració i serveis per la seva professionalitat i entrega a la institució. Que busqui en la formació i en la carrera professional, amb el màxim nivell d’estabilitat possible, una forma de compromís més enllà de les pròpies relacions laborals. Un compromís que ajudi a modernitzar la universitat, avançant-se a les necessitats futures del seu suport a les funcions acadèmiques. Hem de treballar per proporcionar una preparació adequada a través de la formació.

El PAS té un paper fonamental en el desenvolupament de la política estratègica i la consolidació de la qualitat i l’excel·lència acadèmica

Objectius principals:

 • Aprovar el pla d’estabilització progressiu del PAS durant els quatre anys de mandat.
 • Ordenar de manera eficient les àrees específiques i funcionals de la gestió administrativa, eliminant duplicitats de funcions i competències.
 • Fer una aposta decidida per la professionalització de l’organització administrativa i la formació continuada del PAS: desenvolupar la carrera professional i vetllar per la promoció en el lloc de treball.
 • Establir un marc de confiança entre el PAS, els representants sindicals i els òrgans de govern amb la finalitat de desenvolupar un pacte per modernitzar la UB
 • Reforçar les unitats de Mediació, Igualtat i Salut Laboral com a pilars que poden refermar unes relacions personals enriquidores i de confiança.
 • Millorar la carrera professional i reforçar les condicions d’estabilització, promoció i millora de les condicions de treball.
 • Actualitzar la relació de llocs de treball (RLT) com a resultat de l’aplicació de la reforma administrativa i de gestió (RAG), que requereix, de manera essencial, l’aprovació d’un manual de valoració dels llocs de treball i de mobilitat.
 • Establir un model obert i transparent d’accés als càrrecs de responsabilitat directiva amb una proposta formativa d’alta qualificació.
 • Consolidar els espais de negociació col·lectiva, de consens, amb la participació efectiva del PAS.

El fet que a la UB es produeixi una massiva jubilació del personal en els propers anys ens hauria de fer parar atenció a la importància de donar-los suport en aquesta nova etapa. Volem oferir-los un espai de trobada i de creació d’idees dins de la nostra institució. Promourem el programa Guanyem l’Experiència per a la Universitat.

Volem una UB que faci costat al PDI i PAS un cop s’hagi jubilat

7.- Necessitem un mapa formatiu modern, flexible i diversificat, associat a una docència de la màxima qualitat i guiat pel concepte de formació al llarg de la vida.

Les universitats més avançades, incloent-hi especialment les intensives en recerca, assumeixen com a necessitat l’extensió de la qualitat i la innovació al conjunt de la seva activitat. En l’àmbit formatiu, això implica la capacitat de plantejar una oferta formativa atractiva i adaptada al desenvolupament científic i a les demandes socials, de potenciar models de docència i aprenentatge innovadors que afavoreixin l’èxit acadèmic i d’incidir en les necessitats de formació que es plantegen al llarg de la vida en una societat que experimenta un procés accelerat de canvi. Aquest és el model que volem promoure per a la nostra Universitat.

Objectius principals:

 • Definir un marc conceptual, funcional i organitzatiu clar i flexible que ens permeti progressar amb seguretat en les diferents línies de treball a desenvolupar:
  • Potenciar una evolució del nostre mapa de titulacions d’acord amb les  grans tendències dels sistemes universitaris i les necessitats socials detectades
  • Garantir el caràcter integral en el disseny de noves titulacions, sense separar el què, el com i amb quins recursos
  • Permetre que l’estudiant estableixi currículums formatius atractius,   respectant la coherència acadèmica i les característiques de cada nivell formatiu. Recuperar amb força el concepte de ciclicitat- Reforçar el suport als protagonistes del procés formatiu
  • Centres i departaments
  • Professorat i personal de suport a la docència
  • Estudiants
 • Reformar i potenciar la qualitat dels programes formatius i del procés de docència i aprenentatge. La qualitat docent com a part de la marca Universitat de Barcelona
  • Afavorir l’evolució dels models docents i d’aprenentatge actuals de la Universitat en la línia de l’impuls de metodologies actives que posin l’èmfasi en l’aprenentatge dels estudiants
  • Posar en valor la qualitat de l’activitat docent del professorat integrant aquesta tasca en el sistema d’assegurament de la qualitat i mostrant a la societat que la docència és un dels pilars de la UB
  • Desenvolupar els aspectes docents i d’aprenentatge més relacionats amb la incorporació dels titulats al món laboral
 • Potenciar el caràcter de la Universitat de Barcelona com a institució formativa global
  • Respondre a la necessitat de formació al llarg de la vida
  • Diversificar els destinataris de l’oferta de la Universitat de Barcelona, progressar en la internacionalització dels nostres programes
  • Definir i desenvolupar una política identificable i estable en relació amb la formació contínua

8.- La recerca i la transferència de la Universitat han d’anar dirigides al benestar social i al creixement econòmic de Catalunya.

La UB presenta uns nivells de recerca remarcables si tenim en compte que és una Universitat generalista que promou la integració de tots els àmbits universitaris en la filosofia de la recerca internacional i que a nivell pressupostari es troba infra-finançada en relació amb els estudis d’altres universitats europees.

Les debilitats en R+D que s’observen en alguns àmbits de coneixement tenen molt a veure amb l’envelliment de la plantilla, la congelació de les places de professorat (carrera acadèmica), i la debilitat a la base, ja que el personal que hauria d’ajudar al recanvi generacional de les plantilles es troba en situació de precarietat.

Un dels reptes de la UB que cal potenciar és el doctorat, una etapa que enllaça amb la recerca i que permet als investigadors en formació adquirir una preparació exclusiva amb un bon nivell d’internacionalització i de relació amb el sector productiu.

En un sistema econòmic de petites i mitjanes empreses allunyades de la recerca i la innovació, cal que la universitat promogui de forma transversal la cultura emprenedora, arribant a tots els àmbits menys tradicionals gràcies a l’emprenedoria social.

Objectius principals

 • Redefinir, enfortir i racionalitzar les estructures de gestió i suport a la recerca universitària
 • Continuar amb la potenciació de les unitats i accions de suport a la presentació i gestió de projectes, especialment internacionals
 • Potenciar les estructures de promoció de la recerca pròpia de la Universitat de Barcelona: instituts, centres, observatoris i càtedres
 • Analitzar la situació dels grups de recerca de la Universitat en funció de la projecció de jubilacions en l’horitzó 2020
 • Estimular la recerca multidisciplinària i la d’impacte social
 • Potenciar el paper dels CCiT-UB com a element tractor de la recerca de la UB
 • Respondre a les necessitats creixents de serveis científics i tecnològics de les àrees de ciències humanes i socials
 • Implementar la formació transversal en ètica i integritat en la recerca en totes les etapes: grau, màster i doctorat

9.- Ens cal una universitat que es projecti internacionalment, arrelada a l’entorn econòmic i social metropolità.

La internacionalització de la UB, lluny d’estar aconseguida completament, com ho podria fer pensar la seva posició capdavantera als rànquings internacionals, es distribueix de forma molt desigual per centres, departaments, unitats i col·lectius. La internacionalització és un objectiu que obliga tota l’organització i tots els seus col·lectius.

Objectius principals:

 • Establir un pla d’internacionalització de la UB (2017-2020)
 • Desenvolupar accions de divulgació internacional
 • Promoure un pla específic per a l’Amèrica Llatina i analitzar noves prioritats internacionals
 • Fer que l’Escola de Doctorat sigui un punt de trobada entre el món acadèmic i el món de la innovació
 • Millorar la relació entre postgraus i doctorat
 • Donar a conèixer tots els serveis i ajuts de suport a la internacionalització
 • Mantenir i millorar la mobilitat internacional del col·lectiu d’estudiants
 • Mantenir i millorar la quantitat i qualitat de la demanda de mobilitat del col·lectiu internacional d’estudiants
 • Aprofundir en la coordinació de les unitats administratives i assegurar una gestió eficaç de la mobilitat internacional del col·lectiu d’estudiants
 • Fomentar la mobilitat del PDI amb finalitats docents i/o investigadores

10.- La política econòmica ha de ser rigorosa, realista i sostenible al servei dels objectius estratègics de la Universitat de Barcelona

La gestió econòmica ha d’estar al servei de les necessitats de la universitat a través d’una planificació estratègica d’objectius a curt i llarg termini i no a l’inrevés. No podem supeditar la nostra missió universitària a criteris exclusivament econòmics, com una finalitat en si mateixa, sinó com un instrument necessari per aconseguir una universitat de qualitat i responsable socialment que, alhora, garanteixi la seva sostenibilitat econòmica. Mantindrem el pla de contenció i sostenibilitat econòmica iniciada en l’anterior mandat ,però lluitarem pel que creiem que és un dret: l’obtenció d’un finançament just que no perjudiqui la nostra universitat.

Objectius principals

 • Negociar un nou marc de finançament de les universitats públiques catalanes que sigui realista i equitatiu, en el context d’un programa de sostenibilitat del sistema universitari català.
 • Potenciar altres fonts complementàries de finançament que reverteixin en una millora de la universitat.
 • Mantenir la política de control pressupostari, adequar el pressupost a la nova realitat organitzativa i planificar les possibilitats d’actualització de les despeses congelades
 • Fixar una política econòmica del Grup UB, i especialment del Parc Científic de Barcelona (PCB), que garanteixi la seva viabilitat financera i que permeti assolir els seus objectius docents, de recerca i socials.
 • Gestionar el patrimoni de la Universitat de Barcelona i treure’n el màxim retorn per afavorir les funcions bàsiques de la institució.

 

Resum del programa en català – PDF (1MB)
Resum del programa en castellà – PDF (1,3MB)
Resum del programa en anglès – PDF (1,3MB)